Algemene voorwaarden
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: Twinkeling Trend Juwerlier & Fashion

Adres: Steenstraat 57, 5831 JB, Boxmeer

Telefoonnummer: 0485-520113 (di – do 9.30 – 18.00, vrij 9.30 – 21.00, zat 9.30 – 17.00)

E-mailadres: info@twinkelingsieraden.nl

KvK-nummer: 62546392

Btw-identificatienummer: NL211376760B01

 


Artikel 3 – Toepasselijkheid

        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1.        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2.        Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3.        Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1.        Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2.        De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3.        de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4.        de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5.        de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6.        indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 7.        In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1.        hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2.        hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 1. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1.        deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2.        de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1.        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

Verlenging:

Duur:

 

Artikel 15 - Betaling

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 

Artikel 17 - Geschillen

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Betaalmogelijkheden